Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

prevádzkovateľa internetového obchodu GoRide s.r.o.

Predávajúci: GoRide s.r.o.

So sídlom: Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

IČO: 53133927

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, Vložka č. 51540/N

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.puzzy.sk

Tel. kontakt 0951 551 716
Kontaktná mailová adresa: info@puzzy.sk

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, P.O.BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 037/7720 001
037/7720 034

fax č.: 037/ 7720 024

e-mail: nr@soi.sk

 

OTVORIŤ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky ( ďalej ako „obchodné podmienky“) prevádzkovateľa („ďalej ako predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa Zákona 102/2014 (ďalej len „kúpna zmluva“), medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,  prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na adrese https://puzzy.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak je kupujúcim právnická osoba alebo osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, kúpna zmluva, ak nebola dojednaná samostatne medzi podnikateľskými subjektmi, sa riadi platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.3. V prípade, že predávajúci a spotrebiteľ uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky musia rešpektovať všetky práva spotrebiteľa v súlade s platnými právnymi predpismi a nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami.

1.4. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo v týchto obchodných podmienkach, môže si spotrebiteľ uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu, využiť svoje právo na alternatívne riešenie sporov, resp. podať sťažnosť na predávajúceho prostredníctvom na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK .

1.5. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

1.6. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode www.puzzy.sk. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.puzzy.sk

 1. CENOVÉ PODMIENKY

 

2.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú konečné vrátane všetkých daní.  Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

 

2.2.Akciové ceny platia na príslušný kalendárny mesiac, resp. do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.puzzy.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho – spotrebiteľa platné dňom ich uverejnenia na www.puzzy.sk. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu objednaného tovaru.  (Platná je cena uvedená v objednávke v momente objednania tovaru).

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Kupujúci – spotrebiteľ za tovar a náklady na doručenie zaplatí v € (prípadne v inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke.

3.2. Kúpnu cenu, cenu výrobku a náklady na doručenie( ďalej len „kúpna cena“) môže kupujúci – spotrebiteľ predávajúcemu uhradiť nasledujúcim spôsobom:

 • bezhotovostným prevodom cez IB na účet predávajúceho ,

IBAN: SK2183300000002601829745 (ďalej ako „účet predávajúceho“),

 • platobnou kartou, prostredníctvom renomovanéhoho poskytovateľa bezhotovostných platieb, spoločnosti Besteron.

cena za doručenie spoločnosťou GLS, alebo spoločnosťou Packeta je 2,90€.

predávajúceho.

3.3. Údaje potrebné k úhrade dostane kupujúci – spotrebiteľ prostredníctvom e-mailu, ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky.

3.4. Pri bezhotovostnom prevode sa za deň platby považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

3.5. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

3.6. Pri doručení tovaru mimo SR, účtuje predávajúci poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty, resp. doručovacej spoločnosti. O výške poštovného bude kupujúci – spotrebiteľ informovaný e-mailom.

3.7. V prípade zásielky nad 10kg je výška poštovného počítaná individuálne. O potrebe úhrady dodatočných nákladov na doručenie je kupujúci-spotrebiteľ informovaný za účelom odsúhlasenia zmeny poštovného.

3.8. Pri preberaní tovaru prostredníctvom doručovacej spoločnosti je doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad (faktúra)  s vyčíslením kúpnej ceny a nákladov na doručenie dostane kupujúci – spotrebiteľ  spolu s doručenou  zásielkou alebo e-mailom najneskôr  v deň doručenia tovaru.

 1. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

4.1. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu – spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.

 

4.2. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho – spotrebiteľa v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu. Kupujúci – spotrebiteľ vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru/služby sú predávajúcim považované za správne.

 

4.3. Registrácia na webovej stránke umožní kupujúcemu prístup do svojho používateľského účtu, z ktorého môže objednávať tovar. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený heslom a zvoleným menom používateľa.

 

4.4. Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

4.5. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu – spotrebiteľovi, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho – spotrebiteľa. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru alebo možnosť pre kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.6. Kupujúci – spotrebiteľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom stornovať objednávku.

4.7. Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zákona 102/2014 Z.z. bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy  a to rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb.

4.8. Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

4.9.  Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

 • ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail, ktoré budú výslovne použité len pri komunikácii týkajúcej sa vašej objednávky

( kúpnej zmluvy). Predávajúci je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov. Náklady kupujúceho – spotrebiteľa spojené s použitím diaľkových komunikačných prostriedkov sa nelíšia od základnej sadzby.

 • ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo

 

4.10. V elektronickom systéme predávajúceho má kupujúci – spotrebiteľ právo oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami elektronického obchodu

www.puzzy.sk.  Kupujúci-spotrebiteľ zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu / stlačením tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámil. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.  Ak sa zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý poskytuje obmedzený čas alebo priestor na poskytnutie informácií, predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy prostredníctvom tohto prostriedku uviesť aspoň informácie podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h) a o)zákona 102/2014 Z.z. tak, aby mal spotrebiteľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie uvedené v § 3

ods. 1 zákona 102/2014 Z.z. poskytne predávajúci spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie. Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

 

4.11. Odoslaním objednávky, stlačením tlačidla “objednávka s povinnosťou platby“,  sa táto stáva pre kupujúceho – spotrebiteľa záväznou. Kupujúci – spotrebiteľ potvrdzuje, že stlačením tlačidla “odoslať objednávku  s povinnosťou platby“ bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je nesplnenie tejto povinnosti zo strany predávajúceho spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu o odplatnosti právneho úkonu, celkovej cene tovaru alebo služby alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotrebiteľ nie je povinný cenu za dodaný tovar alebo poskytnutú službu uhradiť.

 

4.12. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu, môže kupujúci obsah nákupného košíka skontrolovať a meniť údaje, ktoré vo svojej objednávke udal. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ objednávka s povinnosťou platby “. Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

 

4.13. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „objednávka“), ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru/služby označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke.

 

4.14. Následne po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky generované oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“ s textom: „POTVRDENIE OBJEDNÁVKY“). Automaticky generované potvrdenie oznámenia o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, t. j. nie je potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

 

4.15. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky zašle elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho – spotrebiteľa informáciu o potvrdení/ akceptácii objednávky vo forme e-mailovej správy .Toto potvrdenie/akceptácia objednávky zo strany predávajúceho je uzavretím kúpnej zmluvy medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim. Akceptácia/potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje informáciu:

 • o názve a špecifikácii tovaru/služby, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,
 • o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane všetkých daní, ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,
 • o podmienkach a spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu; Ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa § 3 zákona 102/2014 Z.z. odseku 1 písm. e) alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa odseku 1 písm. i), spotrebiteľ nie je povinný tieto náklady alebo poplatky uhradiť.
 • o predávajúcom: obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri, daňové identifikačné údaje predávajúceho, telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b) odseku 1 §3 zákona 102/ 2014 Z.z.

 

Na e-mailovú adresu kupujúceho v prípade potreby zasiela predávajúci všetky ďalšie informácie týkajúce sa kúpnej zmluvy (objednávky spotrebiteľa).

 

 1. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU ALEBO OD ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV

5.1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Bezplatne stornovať objednávku alebo jej časť aj bez udania dôvodu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľ doručí predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty, listovou zásielkou alebo osobne.

5.2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákon č. 102/2014 Z.z.

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona 102/2014 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty

na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie

po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

 

Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa zákona 102/2014 Z.z. § 3

ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.

5.3. Spotrebiteľ má právo po prevzatí, tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods.1 zákona 102/2014 Z.z..

5.5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“)podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy týchto obchodných podmienok, ktorý mu odovzdal predávajúci.

5.6. Právo na odstúpenie od zmluvy má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

5.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy by malo obsahovať informácie ( meno, adresu, číslo faktúry alebo pokladničného bloku, poprípade číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho) požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok.

5.8. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi poskytnúť formulár na Odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku (Príloha č. 1).

5.9. Spotrebiteľ najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kompletný tovar, vrátane originálneho dokladu o kúpe

 • zašle späť predávajúcemu (poštou, kuriérskou spoločnosťou ) na adresu: GoRide s.r.o.Sládkovičova 11, 949 01 Nitra . (Odporúčame odosielanú zásielku poistiť do výšky hodnoty tovaru. Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá.)
 • alebo ho odovzdá osobne predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na adrese: GoRide s.r.o. Sládkovičova 11, 949 01 Nitra.

5.10. Bod 5.9. neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 odsekov 1,2,3 Zákona č. 102/2014 Z.z.

5.11. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014 Z.z.. Informačná povinnosť podľa odseku 1 písm. h) až j) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

5.12. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z.  a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

5.13. Ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal. Strana, ktorej pred odstúpením od zmluvy poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti. Ak vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od zmluvy, má nárok na náhradu nákladov s tým spojených.

5.14. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a to aj v prípade odstúpenia od doplnkovej zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy vrátane doplnkovej zmluvy spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.  To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z.z..

5.15. Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred.    Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré spotrebiteľom vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 1,90,- EUR do 5,00,- EUR.

5.16. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

5.17. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

5.18. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona č. 102/2014 Z.z.

5.19. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb. Spotrebiteľovi v tejto súvislosti nemôžu byť účtované akékoľvek ďalšie poplatky.

5.20. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 §9 Zákona 102/2014 Z.z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5.21. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

5.22. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1 § 9 zákona č. 102/2014 Z.z.

 1. SPOTREBITEĽ NEMÔŽE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY, PREDMETOM

KTOREJ JE:

a)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru

vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b)predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu

ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní

porušený,

d)predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne

zmiešaný s iným tovarom.

 1. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZÁRUČNÁ DOBA

7.1. Na dodávaný nový tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.

7.2. Ak ide o použitú vec  je záručná doba 12 mesiacov. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich nesprávnym použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi pravdivé informácie o predávanom tovare.

7.3. Na vybrané druhy tovaru môže byť poskytnutá aj dlhšia záručná doba, táto je vyznačená v záručnom liste aj s podmienkami a rozsahom  tejto záruky.

7.4. Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia veci spotrebiteľom. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru spotrebiteľom.

7.5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú spotrebiteľ nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

7.6. Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu – spotrebiteľovi priložený daňový doklad( faktúra/pokladničný blok), v internetovom obchode prostredníctvom elektronickej faktúry zaslanej na e-mail spotrebiteľa..

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 • Záručná doba je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim.

 

 • Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 • Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese GoRide s.r.o. Sládkovičova 11, 949 01 Nitra.

 

 • Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

 • Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

 • Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

 • Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 • Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

9.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: info@puzzy.sk alebo písomne na adrese: GoRide s.ro. Sládkovičova 11, 949 01 Nitra., ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

9.2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

9.3. Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Kupujúci – spotrebiteľ  pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci – spotrebiteľ  môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je  Slovenská obchodná inšpekcia (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).

Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.

Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

 

 1. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA

ŠKODY NA TOVARE

 

10.1. Kupujúci – spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

10.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho – spotrebiteľa v čase, keď kupujúci – spotrebiteľ alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim – spotrebiteľom prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu – spotrebiteľovi nakladať s tovarom.

 

 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky uverejnené na www.puzzy.sk nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu – spotrebiteľovi uzavretím kúpnej zmluvy.

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

11.4. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.5.Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa zákona 102/2014 Z.z. medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktorým je  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

 

V Nitre, 1.5.2021